ระบบฐานข้อมูลโทรศัพท์กองบิน 41 

   
สมุดโทรศัพท์กองทัพอากาศ หมายเลขโทรศัพท์บุคคลสำคัญ ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ TOT ตัวอย่างเอกสารติดตั้งโทรศัพท์
 กองบังคับการ (1) (บก.)
สถานที่/ตำแหน่ง หมายเลข
  ผบ.บน.41(ไร้สาย)   57044
  ฝ่ายยุทธการ Acin ห้องประชุม บก.   57475
  รองหน.กพ.บก.บน.41 (บ้านพัก)   57614
  ห้อง Comp ผนบ.บน.41   57505
  ผู้บังคับการ   57010
  โทร.ทหารผู้บังคับการ   303-4001
  ผู้บังคับการ (fax)   57012
  สำนักงานหน้าห้องผู้บังคับการ   57011
  รองผู้บังคับการ 1   57020
  โทร.ทหารรองผู้บังคับการ 1   303-4002
  รองผู้บังคับการ 1 (fax)   57022
  สำนักงานหน้าห้องรองผู้บังคับการ 1   57021
  รองผู้บังคับการ 2   57030
  โทร.ทหารรองผู้บังคับการ 2   303-4003
  รองผู้บังคับการ 2 (fax)   57032
  สำนักงานหน้าห้องรองผู้บังคับการ 2   57031
  เสนาธิการ   57040
  โทร.ทหารเสนาธิการ   303-4007
  เสนาธิการ (fax)   57042
  สำนักงานหน้าห้องเสนาธิการ   57041

Back to Top